Đơn Khiếu nại

Nộp Đơn Khiếu nại

Quý vị có phàn nàn về:

  • Dịch vụ việc làm từ Sở Việc làm Oregon, hoặc từ trung tâm WorkSource Oregon?
  • Một luật liên quan đến việc làm?
  • Một doanh nghiệp hoặc công việc mà quý vị được Sở Việc làm Oregon, hoặc trung tâm WorkSource Oregon giới thiệu?
Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại nếu quý vị cho rằng các quyền của mình đã bị vi phạm, quý vị không được trả các khoản lương bổng đến hạn trả cho quý vị, sức khỏe và sự an toàn của quý vị đã bị xâm phậm, hoặc quý vị là nạn nhân của hành vi phân biệt đối xử tại nơi làm việc. Đơn khiếu nại của quý vị phải liên quan đến hành động hoặc thiếu sót của doanh nghiệp của quý vị, Sở Việc làm Oregon, Trung tâm WorkSource Oregon, hoặc là kết quả của việc tham gia vào chương trình được Đạo luật Cơ hội và Đổi mới Lực lượng Lao động tài trợ.
 

Chúng tôi có thể giúp quý vị bằng cách:
  • Điều tra những khiếu nại về các doanh nghiệp, việc làm hoặc các chương trình huấn luyện cụ thể mà quý vị được Sở Việc làm Oregon hoặc trung tâm WorkSource Oregon giới thiệu.
  • Điều tra những khiếu nại về việc cung cấp các chương trình và dịch vụ do Sở Việc làm Oregon hoặc trung tâm WorkSource Oregon thực hiện.
  • Chuyển đơn khiếu nại của quý vị cho cơ quan phù hợp khi Sở Việc làm Oregon không có thẩm quyền để xử lý đơn.
Truy cập trang Cơ hội Bình đẳng, hoặc trang Hệ thống Khiếu nại ES của trang web Sở Việc làm Oregon để xem địa điểm và cách nộp, hoặc liên hệ với trung tâm WorkSource Oregon tại địa phương của quý vị.
Đối với các khiếu nại về cơ hội bình đẳng và hành vi phân biệt đối xử chống lại một doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với BOLI và/hoặc Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng (EEOC).

Đối với các đơn khiếu nại về tiền lương, tiền lương hiện hành hoặc phân biệt đối xử về chỗ ở, hãy liên hệ với BOLI.

Nếu quý vị có mối quan ngại về một vấn đề liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp, vui lòng làm theo các hướng dẫn trên thư quyết định của quý vị, hoặc liên hệ với Bảo hiểm Thất nghiệp theo số 877-345-3484 hoặc qua mẫu đơn trực tuyến Liên hệ Chúng tôi.