ກິດຈະກ າ WorkSource

WorkSource Oregon ຈ ດໃຫ້ມ ກິດຈະກ າຜີ່ານອິນເຕ ເນ ດ ແລະ ກິດຈະກ າຊີ່ອງໜ້າທົີ່ວລ ດ. ເບິີ່ງຂ້າງລ ີ່ມເພືີ່ອຄົ້ນຫາຂ ້ມ ນເພ ີ່ມເຕ ມກີ່ຽວກ ບກິດຈະກ າທ ີ່ກ າລ ງຈະຈ ດຂ ້ນໃນກິດຈະກ າຂອງ WorkSource Oregon ແລະ ເລືອກລິ້ງກິດຈະກ າທ ີ່ທີ່ານສົນໃຈ.

Manufacturing Job Fair

In-Person Event

March 4, 2024, 10:00am - 12:00pm

Spring into a new career at this job fair in Tigard where you can explore current openings in the manufacturing industry.

More Info Full Details

2024 Clatsop County Job & Career Fair

In-Person Event

March 13, 2024, 9:30am - 1:00pm

Join WorkSource Oregon and Clatsop Economic Development Resources for the 2024 Clatsop County Job & Career Fair!

More Info Full Details