ກິດຈະກ າ WorkSource

WorkSource Oregon ຈ ດໃຫ້ມ ກິດຈະກ າຜີ່ານອິນເຕ ເນ ດ ແລະ ກິດຈະກ າຊີ່ອງໜ້າທົີ່ວລ ດ. ເບິີ່ງຂ້າງລ ີ່ມເພືີ່ອຄົ້ນຫາຂ ້ມ ນເພ ີ່ມເຕ ມກີ່ຽວກ ບກິດຈະກ າທ ີ່ກ າລ ງຈະຈ ດຂ ້ນໃນກິດຈະກ າຂອງ WorkSource Oregon ແລະ ເລືອກລິ້ງກິດຈະກ າທ ີ່ທີ່ານສົນໃຈ.

Meet & Greet: Two Rivers Correctional Institution

In-Person Event

August 16, 2022, 10:00am - 12:00pm

WorkSource invites you to join us for an in person Meet & Greet event with Two Rivers Correctional Institution. Hiring multiple Correctional Officers to work at Two Rivers Correctional Institution in Umatilla, Oregon!

More Info

Fast Track to State Employment - Take Two!

Virtual Event

August 17, 2022, 11:00am - 1:00pm

Offered on Wednesday, August 17th and Thursday, August 18th, 2022. This is a State of Oregon virtual open house event for interested job seekers. Come learn about opportunities, onboarding, training, career pathways and more on either day.

More Info Full Details

Meet the Employer: ODHS - Oregon Department of Human Services

Virtual Event

August 31, 2022, 12:00pm - 1:30pm

Please join us at a virtual job fair where we will have staff from Aging and Disabilities, Child Welfare, and Self-Sufficiency who will explain the work they do and answer questions about recruitment in Washington County.

More Info Full Details