ກິດຈະກ າ WorkSource

WorkSource Oregon ຈ ດໃຫ້ມ ກິດຈະກ າຜີ່ານອິນເຕ ເນ ດ ແລະ ກິດຈະກ າຊີ່ອງໜ້າທົີ່ວລ ດ. ເບິີ່ງຂ້າງລ ີ່ມເພືີ່ອຄົ້ນຫາຂ ້ມ ນເພ ີ່ມເຕ ມກີ່ຽວກ ບກິດຈະກ າທ ີ່ກ າລ ງຈະຈ ດຂ ້ນໃນກິດຈະກ າຂອງ WorkSource Oregon ແລະ ເລືອກລິ້ງກິດຈະກ າທ ີ່ທີ່ານສົນໃຈ.

Oregon Department of Human Services - Open House Employment Fair

Virtual Event

October 11, 2023, 10:00am - 3:00pm

Join us at this hybrid virtual/in-person job fair where you can speak to ODHS staff from Aging and Disabilities, Child Welfare, and Self-Sufficiency. Learn about the important work they do and hear about open positions.

More Info

Wolf Creek Job Corps' Career Fair

In-Person Event

October 12, 2023, 9:00am - 1:00pm

The Wolf Creek Job Corps in partnership with the WorkSource Oregon in Roseburg invites you to attend this hiring event!

More Info Full Details