ຊອກວຽກເຮັດ

iMatchSkills.org. ກະ​ດານ​ຂ່າວ​ດ້ານວຽກ​ເຮັດ​ທີ່ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດຂອງລັດ​ໂອ​ເຣກອນ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຊອກວຽກເຮັດ ແລະ ນາຍ​ຈ້າງ​ສາ​ມາດເຫັນ​ທ່ານ​ໄດ້. ຍິ່ງ​ທ່ານ​ໃສ່​ລາຍ​ລະ​ອຽດໃນ​ໜ້າ​ຂໍ້​ມູນ​ປະ​ຫວັດ​ຜູ້​ຊອກວຽກ​ເຮັດ (Job Seeker) ຂອງ​ທ່ານຫຼາຍ​ເທົ່າ​ໃດ, ທ່ານຍິ່ງ​ຈະ​ໂດດ​ເດັ່ນສຳ​ລັບ​ນາຍ​ຈ້າງຫຼາຍເທົ່າ​ນັ້ນ. ຈຳ​ເປັນຕ້ອງ​ລົງ​ທະ​ບຽນ.

ການຝຶກ​ງານ. ໂອ​ກາດ​ໃນ​ການ​ຝຶກ​ງານ​ໃນ​ລັດໂອ​ເຣກອນ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ສະ​ໝັກ​ໂດຍ​ປະ​ເພດ​ຂອງວຽກ, ເຂດ ແລະ ຕຳ​ແໜ່ງ​ທີ່ເປີດຢູ່.

ຊອກວຽກ​ໃນລັດ​ໂອ​ເຣກອນ. ເບິ່ງວຽກ​ທີ່​ມີຢູ່​ໃນ WorkSource ລັດ​ໂອ​ເຣກອນ.    

ອາ​ຊີບ​ຄົບ​ວົງ​ຈອນ. ກະ​ດານ​ຂ່າວ​ວຽກ​ເຮັດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ໂດຍ​ກະ​ຊວງ​ແຮງ​ງານ​ຂອງສະ​ຫະ​ລັດ. ຊອກຫາ​ວຽກ, ຊອກ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ແລະ ອື່ນໆ.

ວຽກຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຊອກ​ຫາ​ວຽກ​ໃນເມືອງ, ເຂດ, ລັດ​ໂອ​ເຣກອນ, ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ, ກອງ​ທັບ ແລະ ການ​ສຶກ​ສາ.

ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ແຮງ​ງານ​ແຫ່ງ​ຊາດ. ຊອກ​ຫາ​ວຽກ​ຕາມລັດ, ຊອກວຽກຕາມ​ບໍ​ລິ​ສັດສະ​ມາ​ຊິກ, ຊອກ​ຫາ​ນາຍຈ້າງ​ທີ່​ເປັນ​ມິດ​ກັບ​ນັກ​ຮົບ​ເກົ່າ. ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຄົມໜ່ວຍ​ງານແຮງ​ງານ​ຂອງ​ລັດ​ແຫ່ງ​ຊາດ.

QualityInfo ວຽກ​ເຮັດ​ຂອງລັດໂອ​ເຣກອນ. ມີ​ຕຳ​ແໜ່ງເປີດ​ຮັບ​ສະ​ໝັກຫຼາຍກວ່າ​ພັນ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໃນ​ລັດໂອ​ເຣກອນ. ບໍ​ລິ​ຫານຈັດ​ການໂດຍ​ພະ​ແນກ​ກາ​ນ​ຈ້າງ​ງານ​ຂອງລັດ​ໂອ​ເຣກອນ.

ວຽກເຮັດໃນ​ລັດໂອ​ເຣກອນ. ຊອກວຽກ​ກັບ​ໜ່ວຍ​ງານ​ຂອງ​ລັດ​ໂອ​ເຣກອນ.